Jak dobrze kupić nieruchomość. Dział III księgi wieczystej.

Najlepiej żeby był „czysty” czyli nie zawierał wpisów. Każdy wpis to zgodnie cudze prawo, roszczenie lub ograniczenie w korzystaniu z własności i obniżenie wartości działki. Czyli co?

Np. służebności.  Gruntowe czyli uprawniające do przechodu, przejazdu lub innego korzystania z  działki  przez właścicieli działek sąsiednich. Przesyłu czyli pozwalające firmie eksploatującej sieci mediów wchodzić na  działkę, wykonywać na niej określone prace i zakazujące właścicielowi działki np. zabudowy określonego pasa gruntu. Osobiste – tutaj uprawnionym nie jest każdy właściciel lecz konkretna osoba.

Dożywocie. Czyli  zobowiązanie właściciela nieruchomości do zapewnienia konkretnej osobie (ujawnionej w księdze)  dożywotniego utrzymanie (umowa o dożywocie). Powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Kupując działkę bierzesz sobie obcą osobę na utrzymanie.

Informacje o egzekucji komorniczej. Kolejna ważna rzecz. Dopóki trwa egzekucja niedopuszczalne jest sprzedanie działki przez inną osobę niż komornik i sąd. Nawet właściciel nie może tego zrobić (umowa jest bezwzględnie nieważna).

Uprawnienia zarządcy i korzystanie z nieruchomości wspólnych. Gdy w budynku znajdują się wyodrębnione lokale, podaje się również sposób zarządu nieruchomością wspólną (czyli kto jest zarządcą nieruchomości) i sposób korzystania z nieruchomości wspólnej np.  z miejsc parkingowych.

Roszczenia. To informacje o toczących się procesach, żądania osób trzecich ale także roszczenia o zawarcie umowy deweloperskiej. Stąd dowiesz się, że właściciel obiecał już sprzedać tę nieruchomość innej osobie.

Prawa najmu lub dzierżawy. Tak, najemca też może wpisać się do księgi wieczystej.

Prawa odkupu lub pierwokupu. Mają znaczenie jeśli poprzedni właściciel ma uprawnienie do odkupienia nieruchomości lub ktokolwiek zastrzegł sobie prawo pierwokupu. W takiej sytuacji umowa sprzedaży nieruchomości może okazać się nieważna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *