Jak dobrze kupić nieruchomość. Dział IV – hipoteka.

To kolejny dział, który najlepiej jeśli w ogóle nie zawiera wpisów. Ujawniane są w nim bowiem hipoteki tj. obciążenia nieruchomości skuteczne wobec każdego właściciela (krótko mówiąc, jeżeli kupisz taką nieruchomość to być może będziesz musiał spłacać cudzy dług). Zgodnie z art. 67. ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece “do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księdze wieczystej“

 

Istnieją dwa rodzaje hipoteki:

  • umowna (wynikająca z umów),
  • przymusowa (zabezpieczająca zobowiązania wobec instytucji publicznych).

Hipoteka przymusowa wpisywana jest na wniosek takich instytucji jak ZUS, Urząd Skarbowy a także innych organów samorządowych w przypadku powstania długów na ich rzecz lub zabezpieczenia przyszłych zobowiązań publicznoprawnych Nie zależy od woli właściciela.

Inaczej jest z hipoteką umowną, która  powstaje w wyniku zawarcia umowy pomiędzy właścicielem a uprawnionym z hipoteki (najczęściej bankiem).

Z treści hipoteki dowiadujemy się o:

  •  kwocie hipoteki podanej w walucie, w jakiej został udzielony kredyt.
  • rodzaju i charakterze hipoteki –  w przypadku łącznego współobciążenia wynikającego z ustanowienia hipoteki umownej łącznej lub z podziału nieruchomości wpisuje się dane dotyczące numeru ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości współobciążonych oraz sąd właściwy do ich prowadzenia,
  • wysokość odsetek umownych,
  • rodzaj zabezpieczonej wierzytelności,
  • termin zapłaty lub spłaty wierzytelności oraz wierzyciela (w przypadku banku wpisuje się firmę i określenie oddziału), na rzecz którego hipotekę ustanowiono,
  • zakres obciążenia hipoteką w wypadku, gdy hipoteka została ustanowiona na udziale,
  • dane o pierwszeństwie, jeżeli zostało ono unormowane w szczególny sposób (jeśli nie to decyduje kolejność chronologiczna – kto pierwszy, ten lepszy),
  • dane o wpisaniu hipoteki zabezpieczającej wierzytelność banku hipotecznego do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych.

Jeśli mamy jakiekolwiek  wątpliwości (np. wpisany jest kredyt, który dawno powinien być spłacony) zawsze korzystamy z pomocy prawnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *