Polski Ład. Ograniczenie obrotu gotówkowego.

Co ma obniżenie podatków (deklaracja) z ograniczeniem obrotu gotówkowego? Doprawdy nie wiem. Ktoś mądry w Ministerstwie Finansów pracuje nad tym jednak, żeby ludziom żyło się lepiej, bo jak uczy KK nadmiar gotówki, może przewrócić w głowie i skłania do grzechu. 

Pierwszy pomysł (art. 18 pkt 1 projektu) – zmniejszenie kwot płatności gotówkowych  pomiędzy przedsiębiorcami do 8000 zł. Czekaliście na to, prawda?

Drugi pomysł (art.18  pkt 2) . Już nie tylko kasa fiskalna u każdego mechanika, fryzjera, lekarza, prawnika itp. itd. lecz także terminal płatniczy – Art. 19a Prawa przedsiębiorców będzie miał brzmienie”

„1. Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i 1639 oraz z 2021 r. poz. 355).

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694 i 802). ”

A teraz śmietanka- art. 15 Projektu wprowadza obowiązek zapłaty należności także przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami (konsumentów), o ile wydajemy 20.000 zł – koniec z gotówką w komisie samochodowym, przy zakupie maszyn rolniczych –  Art. 7b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. „Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.”

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *