Jak dobrze kupić nieruchomość. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Rękojmia  wiary publicznej – brzmi bardzo mądrze. Ale o co chodzi? O ochronę obrotu nieruchomościami.

Art. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece brzmi tak: „W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi wieczystej nabył własność lub inne prawo rzeczowe”.

Krótko mówiąc – jeśli kupimy nieruchomość od osoby wpisanej w księdze wieczystej jako właściciel – to choćby faktycznie właścicielem była inna osoba, to my jesteśmy chronieni – staniemy się właścicielami.  W efekcie – właściciel nieujawniony w księdze wieczystej zostaje pozbawiony nieruchomości. Podobna sytuacja dotyczy wszystkich praw rzeczowych ujawnianych w księgach wieczystych (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, hipoteka, użytkowanie służebność,

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie działa w następujących przypadkach:

 •  wzmianka o wniosku,
 • o skardze na orzeczenie referendarza sądowego o apelacji lub kasacji,
 • ostrzeżenie dotyczące niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości,
 • są dwie księgi wieczyste dla tej samej nieruchomości,
 • nabyto nieruchomość nieodpłatnie,
 • nabyto nieruchomość w złej wierze (wiedziano lub można się było dowiedzieć, że stan prawny jest inny),
 • nabyto nieruchomość nieformalnie (z pominięciem notariusza),

oraz przeciwko (kupujemy nieruchomość obciążoną)

 • prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie od wpisu,
 • prawu dożywocia,
 • służebnościom ustanowionym na podstawie decyzji właściwego organu administracji państwowej,
 • służebnościom drogi koniecznej albo ustanowionym w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia,
 • służebnościom przesyłu.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *